Energy Audit of (2×250 MW) NSPCL

Energy Audit of (2×250 MW) NSPCL , Bhalai